CBT

Pomoc dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich rodzinom, dzieciom i młodzieży z zaburzeniami: zachowania, tikowymi, odżywiania, nastroju, emocjonalnymi rozwoju, problemami w uczeniu się,...

...

Diagnoza i terapia pedagogiczna (reedukacja)

Czym jest diagnoza i terapia pedagogiczna?

Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez dziecko. Brak adekwatnych do możliwości intelektualnych osiągnięć w nauce, często wiąże się z występowaniem tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji oraz zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych. Terapia pedagogiczna (inaczej reedukacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) to system zintegrowanych, zaplanowanych i zindywidualizowanych działań, które mają na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym powyższe nieprawidłowości. Celem terapii pedagogicznej jest kształtowanie takich właściwości psycho-fizycznych, dzięki którym dziecko może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne oraz wprowadzenie zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-społecznej, a także rekonstrukcja systemu wiedzy i umiejętności.
Do zadań terapii pedagogicznej  należy zatem: stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka, kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych, eliminowanie braków dydaktycznych, korygowanie nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych.

Osoby prowadzące:

Dr n. hum. Grażyna Trzeciak
Mgr Anna Doner-Machaczek

Wykwalifikowani terapeuci pedagogiczni z wieloletnim doświadczeniem,  zajmujący się diagnostyką specyficznych trudności w uczeniu się i konstruowaniem indywidualnych programów terapeutycznych, ukierunkowanych na wyrównanie występujących problemów

Organizacja spotkań:

Diagnoza:

Badanie pedagogiczne zazwyczaj realizowane jest w czasie jednej 1,5 godz. (90 min) wizyty, w szczególnych przypadkach w celu pogłębienia diagnozy może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, co wiąże się z umówieniem się na kolejną wizytę. Na pierwszą wizytę dziecko powinno zgłosić się z aktualnym badaniem psychologicznym (max sprzed 1 roku), opinią sporządzaną przez nauczyciela uczącego języka polskiego, matematyki (w zależności od obserwowanych problemów), zeszytami szkolnymi z ostatnich 2-3 lat nauki, pracami pisemnymi i klasowymi dziecka.  W sytuacji gdy dziecko do tej pory nie było badane psychologicznie, istnieje konieczność wykonania go przed zgłoszeniem się na badanie pedagogiczne. W poradni dla dzieci i młodzieży nZOZ Centrum CBT oferujemy Państwu możliwość wykonania pełnej, wymaganej diagnostyki psychologicznej (patrz: Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna). Badanie pedagogiczne zakończone jest sporządzeniem opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Terapia:

Prowadzimy terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej (dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i licealna), w tym ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie, warsztaty orograficzne, ćwiczenia poprawiające sprawność ręki i czytelność pisma. Spotkania trwają po 50 min. Dla każdego dziecka dobierany jest indywidualny program terapeutyczny oraz indywidualne metody dydaktyczne.

Miejsce:

Siedziba poradni dla dzieci i młodzieży nZOZ Centrum CBT, ul. Wołodyjowskiego 74 (przy metrze Wilanowska)

Informacje i zapisy:

Rrecepcja nZOZ Centrum CBT, Tel.  507 130 919, 22 853 20 50